Woody World

Woody World doo is part of an international group operating under the brand “Smart Housing Solutions”. The headquarters of the company is in Amsterdam (Netherlands) with branches in Serbia (factory for the production of elements and assembly teams) and Croatia (sales office for Southeast Europe). Our field of activity is the design and construction of settlements and buildings of various purposes, from prefabricated elements, primarily from natural materials (wood).

Products/Services: Design, development, production and construction of buildings / settlements for residential, recreational and business purposes, with a strong focus on energy-neutral construction methods (Minimizing energy consumption in the production / construction process)

Production capacity: approx. 100 buildings per year (average size 100 m2)

Export markets: The Netherlands, Germany, Sweden, Croatia, Slovenia

Standards / certificates: The company operates in accordance with the processes defined in: ISO 9001, EN 1090-1, ISO 14001, ISO 45001 standard

Woody World doo është pjesë e një grupi ndërkombëtar që operon nën markën “Smart Housing Solutions”. Selia e kompanisë është në Amsterdam (Holandë) me degë në Serbi (fabrika për prodhimin e elementeve dhe ekipeve të montimit) dhe Kroaci (zyra e shitjeve për Evropën Juglindore). Fusha e aktivitetit tonë është projektimi dhe ndërtimi i vendbanimeve dhe objekteve të qëllimeve të ndryshme, nga elemente të parafabrikuara, në radhë të parë nga materiale natyrore (druri).

Produktet/Shërbimet: Projektimi, zhvillimi, prodhimi dhe ndërtimi i ndërtesave/vendbanimeve për qëllime rezidenciale, rekreative dhe biznesi, me fokus të fortë në metodat e ndërtimit neutral ndaj energjisë (Minimizimi i konsumit të energjisë në procesin e prodhimit/ndërtimit)

Kapaciteti i prodhimit: përafërsisht. 100 ndërtesa në vit (madhësia mesatare 100 m2)

Tregjet e eksportit: Holanda, Gjermania, Suedia, Kroacia, Sllovenia

Standardet / certifikatat: Kompania operon në përputhje me proceset e përcaktuara në: ISO 9001, EN 1090-1, ISO 14001, ISO 45001 standard

WOODY WORLD DOO
SMART HOUSING SOLUTIONS
A: Slobodna zona, Rača bb, 31330 Priboj, Serbia
P: +381 33 244 9199
M: +381 69 268 1745
E: info@smarthousingsolutions.eu
www.smarthousingsolutions.eu