Trendtex

Trendtex Group was founded back in 1996, and started manufacturing with dozen workers in its section Tesanj.
Today, the Group consists of Mother Company HMT in Germany, and manufacturing plants Tesanj, Bileca and Trebinje in Bosnia and Herzegovina, as well as manufacturing plants located in Prijepolje and Bela Palanka in Serbia. This program started in Prijepolje, in November 2002.

The main business is production of working clothes. The entire product range is exported to the European market : Germany, Sweden, Denmark, France, Italy and Poland.
After 20 years of success, great company organization, experienced workforce, pre-agreed export business, with the mediation of the parent company HMT from Germany, Trendtex is in Serbia, and the region has become a leader in working clothes finishing designed for the European market, with the weekly production of 100,000 units of working clothes.

HMT system employs 2,000 people within five factory units (Prijepolje, Trebinje, Bileca and Doboj Suuth) and dozens of cooperating companies that gives security when it comes to employing more people in this manufacturing program.

Products/Services: On the links below you can see galleries from our manufacturing plants and a part of our product range for: industrial work clothes, clothes for catering and cuisine, medical clothing, production of yarn, production of raw fabrics
Production capacities: cc 1 000 000
Export markets: Germany, Denmark, Switzerland
Standards and certifications: QMS, BSCI

Trendtex grupi është i themeluar në vitin 1996 të largët dhe prodhimtarinë e ka filluar në repartin e vet në Teshanj, me rreth dhjetë punëtorë.
Sot Grupin e përbëjnë kompania amë HMT në Gjermani dhe repartet prodhuese Teshanj, Bileqa i Trebinje në Bosnjë e Hercegovinë, si dhe repartet prodhuese në Prijepole dhe Bella Pallankë në Serbi. Në Prijepole, ky program ka filluar në nëntor të vitit 2002.
Veprimtaria themelore është prodhimi i veshjes për punëtorë. I tërë asortimenti eksportohet në tregun evropian: Gjermani, Suedi, Danimarkë, Francë, Itali dhe Poloni.
Pas 20 vite të punës së suksesshme, organizimit të shkëlqyer të kompanisë, krahut me përvojë të punës, punëve të kontraktuara paraprakisht  të kompanisë amë HMT nga Gjermania Trendtex në Serbi dhe rajon është bërë lider në prodhimin e veshjes punuese të dedikuar për tregun evropian, me prodhimin javor prej 100.000 njësi të veshjes së punës.

Sistemi HMT punëson 2.000 njerëz në pesë reparte në fabrika (Prijepole, Trebinje, Bileqa, dhe Doboj Suuth), si dhe në dhjetëra kompani kooperuese, gjë e cila jep siguri  sa i përket punësimit të numrit më të madh njerëzve në programin e vet prodhues. Prodhime/Shërbime: veshje pune industriale, veshje për të punësuarit në hotelieri dhe kulinari, veshje medicinale, prodhimi i fijeve, prodhimi i pëlhurave të papërpunuara.

Kapacitete prodhuese: 1 000 000 cc
Tregje të eksportit: Gjermani, Danimarkë, Zvicër
Standarde dhe certifikata: (QMS, BSCI)

Trendtex
A: Trg Dimitrija Tucovića br.7, 31300 Prijepolje, Serbia
P: +381 33 34 01 10
M: +381 63 42 80 47
E: info@trend-tex.com
www.trend-tex.com