Tehnogama

Tehnogama d.o.o. was founded in 2008. in Simanovci and has based its development from the beginning, until today, on the constant improvement of all business segments.

Tehnogama d.o.o. since May 2016. officially operates in Montenegro as a business entity – Tehnogama d.o.o. Niksic, with headquarters in Niksic, Bul. July 13, bb.

The company’s activities include sales, servicing and maintenance of compressors and equipment for the treatment of compressed air.

The sales program consists of industrial screw air compressors, piston air compressors and spare compressor heads, compressed air filtration, compressed air dryers, manual, timed and automatic intelligent condensate separators from the compressed air system, oil/water condensate separators, industrial equipment for high pressure. Then cooling chillers, ie chillers for air conditioning and chillers for industrial cooling, air dryers and material such as preparation groups, pressure regulators, hoses, quick couplings, manometers, safety valves and material for distribution of compressed air from aluminum pipes.

We complemented the offer of equipment with pneumatic connecting material and fittings, as well as a compressed air distribution system made of calibrated aluminum, with a unique push-in connection system, manufactured by Aignep, from Italy, and thus provided clients with everything needed for the complete equipment of the compressed air station.

The company currently consists of the commercial and service sectors, as well as the general affairs department. The service sector is organized to provide our customers with service and technical support 24/7. An impressive stock of original and replacement spare parts, as well as replacement equipment, which we give to clients in order to carry out their work smoothly, and in case of major breakdowns or longer delivery times, complete the feeling of security for clients.

Products: Screw compressors, nitrogen generators, chillers, dryers, filters for compressed air, piston compressors, tanks, aluminum installations for compressed air-nitrogen-vacuum and corresponding spare parts of the mentioned equipment.

Production capacities: over 1,000,000.00 pcs annually

Export markets: Albania, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Romania, Macedonia, Hungary, Bulgaria

Standards and certifications: ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018

Tehnogama d.o.o. u themelua në vitin 2008. në Shimanovci dhe zhvillimin e saj nga fillimi e deri më sot e ka bazuar në përmirësimin e vazhdueshëm të të gjithë segmenteve të biznesit.

Tehnogama d.o.o. që nga maji 2016 zyrtarisht operon edhe në Mal të Zi si subjekt afarist – Tehnogama d.o.o. Nikshiq, me seli në Nikshiq, Bul. 13 Jula, bb

Aktivitetet e kompanisë përfshijnë shitjen, servisimin dhe mirëmbajtjen e kompresorëve dhe pajisjeve për trajtimin e ajrit të kompresuar.

Programi i shitjes përbëhet nga kompresorë ajri me vida industriale, kompresorë ajri me piston dhe koka rezervë të kompresorëve, filtrim i ajrit të kompresuar, tharëse ajri të kompresuar, ndarës inteligjent manual, me kohë dhe automatik nga sistemi i ajrit të kompresuar, ndarës të kondensatës së vajit/ujit, pajisje industriale për të lartë presioni. Pastaj çilekë për ftohje, gjegjësisht çilerë për ajër të kondicionuar dhe çilerë për ftohje industriale, tharëse ajri dhe materiale si grupe përgatitore, rregullatorë të presionit, zorra, bashkime të shpejta, manometra, valvule sigurie dhe material për shpërndarjen e ajrit të kompresuar nga tubat e aluminit.

Ofertën e pajisjeve e kemi plotësuar me material lidhës pneumatik dhe fiting, si dhe një sistem të shpërndarjes së ajrit të kompresuar prej alumini të kalibruar, me një sistem unik lidhjeje push-in, të prodhuar nga Aignep, nga Italia dhe kështu për klientët siguruam gjithçka që nevojitet për pajisjen e plotë të stacionit të kompresorit.

Kompania aktualisht përbëhet nga sektori komercial dhe i shërbimeve, si dhe nga shërbimi i punëve të përgjithshme. Sektori i shërbimeve është i organizuar për t’u ofruar klientëve tanë shërbim dhe mbështetje teknike 24/7. Një stok mbresëlënës pjesësh rezervë origjinale dhe i pjesëve për zëvendësim, si dhe pajisjeve për zëvendësim, të cilat ne ua vejmë në dispozicion klientëve për të kryer punën e tyre pa probleme, kurse në rast defektesh të mëdha ose kohë më të gjata dërgese, e plotësojnë ndjenjën e sigurisë për klientët.

Produktet: Kompresorë me vidë, gjeneratorë azoti, çilerë, tharëse, filtra për ajër të kompresuar, kompresorë me pistona, rezervuarë, instalime të aluminit për ajër të kompresuar-azot-vakum dhe pjesë këmbimi shoqëruese të pajisjeve të mësipërme.

Kapacitetet prodhuese: mbi 1.000.000,00 njësi në vit

Tregjet e eksportit: Shqipëria, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Rumania, Maqedonia, Hungaria, Bullgaria

Standardet dhe certifikatat: ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018

TEHNOGAMA
A: Dečka 157, 22310 Šimanovci, Republic of Serbia
P: +381 (0)22 215 23 01
M: +381 63 54 54 27
E: office@tehnogama.com
www.tehnogama.com