Sunce Marinković

Due to tradition of nearly 100 years, “Sunce Marinković” has become leading manufacturing company of energy efficient aluminum and PVC joinery in Serbia. The quality of the product is based on modern production in which windows and doors are made on the most modern machines of German and Italian manufacturers, quality semi-finished products and cooperation with renowned suppliers. SUNCE Marinković is a synonym for a modern family company with tradition, and the SUNCE brand for joinery characterized by the best quality-price ratio.

Products: PVC and aluminum windows, doors, folding and sliding doors, fasades

Production capacities: 2000+ windows i 20+ doors

Export markets: EU i Balkan

Standards and certifications: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001

Për shkak të traditës afro 100 vjeçare, “Sunce Marinković” është bërë kompania lider prodhuese e mobilieve të aluminit dhe PVC me efikasitet energjetik në Serbi. Cilësia e produktit bazohet në prodhimin modern në të cilin dritaret dhe dyert bëhen në makineritë më moderne të prodhuesve gjermanë dhe italianë, gjysëmfabrikat cilësore dhe bashkëpunimi me furnitorë të njohur. SUNCE Marinković është sinonim i një kompanie moderne familjare me traditë dhe markës SUNCE për mobilieri e karakterizuar nga raporti më i mirë cilësi-çmim.

Produktet: Dritare PVC dhe alumini, dyer, dyer të palosshme dhe rrëshqitëse, fasada

Kapacitetet prodhuese: 2000+ dritare dhe 20+ dyer

Tregjet e eksportit: BE dhe Ballkan

Standardet dhe certifikatat: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001

SUNCE MARINKOVIĆ
A: Sunce Marinković doo,  Braće Nikolić bb., 34000 Kragujevac, Serbia
P: + 381 34330870
M: + 381 34330870
E: office@suncemarinkovic.com
www.suncemarinkovic.com