Simpo ad Vranje

SIMPO has been one of the most respected brands in Serbia for more than half a century. It was founded in 1963 as a small furniture factory with 300 workers. Today, SIMPO is one of the leading regional furniture manufacturers, with 2,036 employees in parent and affiliated companies, with its own logistics and retail network of 53 stores in 5 countries.

Functionality, quality, comfort, innovative approach in design and production, with the application of the highest international standards of quality control, are the values on which all products are based. SIMPO is committed to the needs of its customers and is therefore constantly working to improve its product range, keeping pace with global trends and technological innovations. A wide range of products offers complete solutions for furnishing homes and business premises.

Products/Services: Basic production program: sets, armchairs, poufs, wall-units, dining rooms, living rooms, bedrooms, children’s rooms, mattresses, furnishing
Production capacities: Annual capacity: 10,000 units of panel furniture; 43,000 frames; 88,000 mattresses; 15,000 units of upholstery furniture products
Export markets: SIMPO is present on the markets of: Montenegro, Bosnia and Hetzegovina, North Macedonia, Croatia, Slovenia, Switzerland, Ireland, Romania, Austria, Bulgaria. Numerous business facilities and hotels in Greece, Finland, Sweden, Russia, Norway, Germany, Ireland, Qatar, Cyprus and the surrounding countries.
Standards and certifications: Certificate Evrocert EMS, Certificate Evrocert OHSAS, Certificate Evrocert QMS, Certificate IQNet EMS, Certificate IQNet OHSAS, Certificate IQNet QMS, Certificate QUALITY AUSTRIA EMS, Certificate QUALITY AUSTRIA OHSAS, Certificate QUALITY AUSTRIA QMS

SIMPO tanimë gjysmë shekulli është një nga brendet më të çmuara në Serbi. Kompania është e themeluar në vitin 1963 si fabrikë e vogël për mobilie me 300 punëtorë. SIMPO sot është një nga prodhuesit prijës rajonal të mobileve, me 2.036 punëtorë në kompaninë amë dhe ato të ndërlidhura ma atë, me logjistikë të vetën dhe rrjetin e shitjes me pakicë prej 53 objekte të shitjes në 5 shtete.

Funksionaliteti, cilësia, komforti, qasja inovative në dizajnin, me aplikimin e standardeve më të larta të kontrollit të cilësisë janë vlera mbi të cilat janë të bazuara të gjitha prodhimet e kompanisë. SIMPO   u është përkushtuar nevojave të blerësve të vet dhe për këtë shkak punon në avancimin e programit prodhues, duke e mbajtur hapin me trendet globale dhe me inovacionet teknologjike.  Spektri i gjerë i prodhimeve ofron zgjidhje të plota për pajisje të shtëpive me mobilie dhe të hapësirave afariste.

Prodhime: Programi themelor prodhues – garnitura, kolltukë, taburet, sisteme muri, dhoma dite, dhoma fjetje, dhoma për fëmijë, dyshekë mobilie të tjera.
Kapacitete prodhuese: Kapaciteti vjetor – 10.000 njësi të mobileve në formë pllake; 43.000 dollapë; 88.000 dyshekë; 15.000 garnitura
Tregje eksporti SIMPO  është i pranishëm në tregjet e Serbisë, Malit të Zi, B e H, Maqedonisë së Veriut, Kroacisë, Sllovenisë, Zvicrës, Irlandës, Rumanisë, Austrisë, Bullgarisë. Në punët e pajimit referenca janë objekte të shumta afariste dhe hotele në Greqi, Finlandë, Suedi, Rusi, Norvegji, Gjermani, Irlandë, Katar, në Qipro dhe në vendet përreth.
Standarde dhe Certifikata: Certificate Evrocert EMS, Certificate Evrocert OHSAS, Certificate Evrocert QMS, Certificate IQNet EMS, Certificate IQNet OHSAS, Certificate IQNet QMS, Certificate QUALITY AUSTRIA EMS, Certificate QUALITY AUSTRIA OHSAS, Certificate QUALITY AUSTRIA QMS

Simpo ad Vranje
A: Radnicka 12, 17500 Vranje, Serbia
P: +381 17 42 22 80
E: office@simpo.rs
www.simpo.rs