Rumaplast

Limited liability company RUMAPLAST, which is engaged in the production of plastic pipes and profiles. The company has been operating since 1976, and in terms of its capacities, and especially its quality, it is one of the leaders in the Balkans. The headquarters of the company is in Ruma, right next to the Belgrade-Zagreb highway.

Products: PVC and HDPE plastic pipes for:

 • Water pipe
 • Street Sewerage
 • Home Sewerage
 • PTT Cable installations
 • Electrical Cable installations
 • Gas installations
 • Well pipes

Production capacities: 10,000 t per year
Export markets: Montenegro, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Albania, North Macedonia, Slovenia,
Standards and certificates: ISO 9001, IMS Belgrade, Institute for Public Health of Vojvodina

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar RUMAPLAST, e cila është e angazhuar në prodhimin e tubave dhe profileve plastike. Kompania operon që nga viti 1976 dhe për nga kapacitetet e sidomos cilësia është një nga liderët në Ballkan. Selia e kompanisë është në Rumë, afër autostradës Beograd-Zagreb.

Produktet: Tuba plastike PVC dhe HDPE për:

 • Tub uji
 • Kanalizim rruge
 • Kanalizime Shtepive
 • Instalimet e kabllove PTT
 • Instalimet e kabllove elektrike
 • Instalimet e gazit
 • Tuba pusi

Kapacitetet prodhuese: 10000 t në vit

Tregjet e eksportit: Mali i Zi, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Sllovenia,

Standardet dhe certifikatat: ISO 9001, IMS Beograd, Instituti për Shëndet Publik i Vojvodinës.

RUMAPLAST d.o.o.
A: Industrijska bb, 22400 Ruma
P: +381 60 87 3333 1; +381 60 87 3333 4
E: office@rumaplast.rs
www.rumaplast.rs