Pionir

Pionir – Chocolate, Candy and Biscuits Industry from Subotica is one of the leading producers of confectionary products in South East Europe with 100 years long tradition.

Pionir operates under the latest IFS standard, which includes HACCAP and ISO standard elements.

Recognizable image and quality of our company is best reflected through the power of its brands such as: Honey Heart, Hazelnut caramels, Negro and Menthol candies, Galeb chocolates, Kidy and Vitanova bars.

Honey heart is favorite brand of all generations for many decades, as well as Negro and Menthol candies which are the part of Pionir asortment from the companies very beginnig. Brand Vitanova, beside ceral bars, proudly presents new product group – Vitanova oatmeals.

Pionir received significant awards: “Best Buy Award” in the category of candy for year 2013/2014, as well as “QUDAL” award in the category of baking chocolate for year 2014/2015.

Aims set to be achieved at the exhibition in Tirana are:

  • Presentation of the production portfolio
  • Expending export to the international markets
  • Maintaining contacts with existing partners
  • Establishing contacts with new business partners

Pionir – kompani afariste për prodhim të çokollatave, bonboneve dhe brumërave, është një nga prodhuesit prijës të prodhimeve konditore në juglindje të Evropës me një traditë të gjatë më tepër se 100 vjet.

Pionir punon sipas standardit më të ri IFS i cili përfshin elemente të HACCAP dhe ISO standardeve.

Njohshmëria dhe cilësia e kompanisë reflektohet në fuqinë e brendeve të saj siç janë:  Medeno Srce, Leshnik karamele, Negro dhe bonbone Mentol, çokollata Galeb, Kidy dhe Vitanova bar.

Medeno srce është brend i preferuar i të gjitha gjeneratave tanimë me decenie, njëlloj si Negro dhe bonbonet Mentoll janë pjesë e asortimentit të kompanisë Pionir që nga vetë krijimi i kompanisë. Brendin  Vitanova, krahas ëmbëlsirave nga drithërat, e bën edhe grupi i ri i prodhimeve Vitanova qull për fëmijë i tërshërës.

Kompania  Pionir në periudhën e kaluar ka fituar disa çmime: “Best Buy Award” 2013/2014 në kategorinë e bonboneve dhe çmimin QUDAL në kategorinë e çokollatave për gatim 2014/2015.

Qëllimet që dëshirohet të arrihen në panairin në Tiranë janë:

  • Prezantimi i programit prodhues
  • Mundësi për eksport në tregje të jashtme
  • Mbajtje e kontakteve me partnerët ekzistues
  • Vendosje e kontakteve me partnerët potencial të biznesit

PIONIR
A: Požeška 65b, 11000 Belgrade, Serbia
P: +381 24 66 03 24
E: ildiko.kovac@pionir.rs
www.pionir.rs