Milsped Group

Milsped Albania is a joint venture between the Milsped Group and the Balfin Group.

Milsped is one of the largest companies in the region with over 25 years of experience in the field of logistics, which continues to expand its network and gather various points around the world.

Milsped Albania is what you need for your logistics services.

For everything you need:

  1. Storage services.
  2. Air cargo, containers, railway.
  3. International Road transport (full vehicles and groupage shipments).
  4. Customs services.

With more than 10 years of experience, warehousing logistics today offers superior service through a combination of different technological and modern choices, with a team of senior experts and operators.

Production Capacities: The largest warehouse in Tirana with Area of ​​8,000 m2; 3.0000 pallet places in shelves; WMS (operating system management); Order management, etc.
Delivery within Albania daily in accordance with the highest offered standards. Speed ​​and accuracy!

Export markets: Through our extensive network of agents, we are present at all commercial airports in more than 150 countries around the world. Our freight forwarding services include the organization of FCL and LCL shipments. Also, the Goods Insurance Service. Our professional staff offers high quality services in the Railways thanks to cooperation with major European operators

Services: Intermodal service, Air Cargo, Full container and groupage shipments, Railway Service
Freight transport, national or international. The closest way to get your service is Milšped, with our fleet of new generation and many contractors, ready to meet all requirements, in Albania, the Balkans, Europe and beyond with: Full trucks, Groupage transport, Project loads

Milshped Shqipëri  është ndërmarrje e përbashkët e “Grupit Millshped” dhe “Ballfin Grup”.

Milshped është njëra nga kompanitë më të mëdha në rajon me mbi 25 vjet përvojë në fushën e logjistikës, e cila vazhdon ta përhap rrjetin e vet dhe bashkon pika të ndryshme nga mbarë bota.

Millshped Shqipëri është ajo që u nevojitet për  shërbimet e juaja logjistike.

Për çdo gjë që ju nevojitet

  1. Shërbime të magazinimit.
  2. Avio kargo, kontejnerë, hekurudhë.
  3. Transport ndërkombëtar rrugor (automjete të mbushura dhe dërgesa të përbashkëta).
  4. Shërbime doganore.

Me përvojë prej më tepër se 10 vite, logjistika e magazinimit sot ofron shërbim më cilësor përmes kombinimit të zgjedhjeve  të ndryshme teknologjike dhe bashkëkohore, me një ekip të ekspertëve dhe operatorëve me përvojë të lartë.

Kapacitete prodhuese: sipërfaqe prej 8.000 m2, 3.0000 vende në rregallet WMS (menaxhim me sistemin operativ), menaxhimi me porositë e kështu me radhë. Dërgimi brenda Shqipërisë në bazë ditore në pajtim me standardet më të larta të ofruara. Shpejtësi dhe saktësi!

Tregje eksportuese Përmes rrjetit tonë të gjerë të agjentëve jemi të pranishëm në të gjitha aeroportet komerciale në më shumë se 150 vende në mbarë botën. Shërbimet tona në fushën e shpedicionit e përfshijnë organizimin e FCL dhe LCL dërgesave. Gjithashtu e kemi edhe shërbimin e sigurimit të mallrave. Personeli ynë profesional ofron shërbime me cilësi të lartë në Hekurudha falë bashkëpunimit me operatorët kryesor në Evropë.

Shërbime: Shërbim Intermodal, Air Cargo, Dërgesa të plota me kontejnerë, Shërbim hekurudhor.
Transporti i mallrave, nacional dhe ndërkombëtar. Mënyra më e përafërt për ta marrë shërbimin e juaj është Millshped, me flotën tonë e gjeneratës së re dhe me një numër të madh të realizuesve, që janë të gatshëm ti përmbushin të gjitha kërkesat në Shqipëri, në Ballkan, në Evropë dhe më gjerë me kamionë të mbushur plot, është me këtë kompani.

Milsped Albania
A: Tirana, Novi bazar
M: +35 56 94 00 16 77
E: office.al@milsped.com
www.milsped.com/local-information/albania/