Legas Group

The company LEGAS GROUP d.o.o. has been operating on the market since 2012, carrying out its core business of manufacturing metal structures and structural parts for steel construction projects of large industrial buildings, steel halls, telecommunications poles and similar products at the request of Investors.

Products: Prefabricated steel structures at the request of the Investor

Production capacities: 10,000 t per yearExport markets: Montenegro, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Albania, North Macedonia, Slovenia

Standards and certificates: TUV 3834, TUV 1090, ISO 9001, ISO 14001, 45001, 50001, 27001

Kompania LEGAS GROUP d.o.o. operon në treg që nga viti 2012, duke ushtruar biznesin e saj kryesor të prodhimit të konstruksioneve metalike dhe pjesëve strukturore për projekte ndërtimi çeliku të ndërtesave të mëdha industriale, sallave të çelikut, shtyllave të telekomunikacionit dhe produkteve të ngjashme me kërkesë të Investitorëve.

Produktet: Konstruksione çeliku të parafabrikuara me kërkesë të Investitorit

Kapacitetet prodhuese: 10000 t në vitTregjet e eksportit: Mali i Zi, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Sllovenia

Standardet dhe certifikatat: TUV 3834, TUV 1090, ISO 9001, ISO 14001, 45001, 50001, 27001

LEGAS GROUP d.o.o.
A: Treća Sutjeska 2a/8, 11000 Belgrade, Serbia
M: +381 60 87 3333 1 +381 60 87 3333 4
E: office@legasgroup.rs marija@legasgroup.rs
www.legasgroup.rs