Kolarević

The “Kolarević” company was founded in 2000. Everything started with a sawmill and first of all massive wooden panels were being produced. The production was improving permanently so the second step was the furniture production and the latest products are CLT panels and glue lam beams.

As an ecological building product, with many advantages in opposite to the concrete building wise, the focus is now on the CLT and glue lam production, which is equipped with high technology and big capacities.

Products/Services: CLT panels, Glue Lam Beams, Massive wood furniture

Production capacities: CLT and Glue Lam approximately 400 m³/month, Massive wood furniture 3-5 trucks/month

Export markets: Germany, Switzerland, Austria, Hungary, Spain, Greece, Bulgaria, Croatia

Standards and certifications: FSC, Ü-Zeichen for CLT, CE for Glue lam

Ndërmarrja “Kollareviq SH.P.K.” është themeluar në vitin 2000. Çdo gjë ka filluar nga punishtja e prerjes së drurit, ku para së gjithash janë prodhuar pllaka masive druri. Prodhimtaria vazhdimisht është avancuar, e hapi i dytë ishte prodhimi i mobileve, ndërsa prodhimet më të reja  janë CLT panele dhe LLD trarë.

Si prodhim ekologjik ndërtimor, me shumë avantazhe në raport me ndërtimtarinë me beton, tani fokusi është në prodhimin e CLT dhe LLD trarëve, prodhimtari kjo që është e pajisur me një teknologji të lartë dhe me kapacitete të mëdha.

Prodhime/shërbime: CLT panele, Ngjitës trarësh, Mobile nga druri masiv.

Kapacitete prodhuese: CLT dhe Ngjitës trarësh  rreth 400 m³/në muaj, mobile nga druri masiv 3-5 kamionë në muaj.

Tregje eksporti: Gjermani, Zvicër, Austri, Hungari, Spanjë, Greqi, Bullgari, Kroaci.

Standarde dhe certifikata: FSC, Ü-Zeichen for CLT, CE for Glue lam

Kolarević
A: Industrijska zona bb, 37214 Pojate, Serbia
P: +381 37 80 52 03
M: +381 64 86 70 302
E: info@kolarevic.co.rs
www.kolarevic.co.rs