IGM Mladost

MLADOST is one of the largest and most important manufacturers of construction materials in the region, a well-known name on the market, synonymous for quality ceramic tiles and blocks for masonry and mezzanine constructions, which thanks to their quality, have found their way to satisfied users in many foreign markets in Bulgaria, Romania, Albania , Germany, Macedonia, Russia, Israel…etc.

The production capacities of the Mladost company are distributed in 5 factories in the south of Serbia:

  • Factory in Mala Plana / production of blocks
  • Factory in Vlasotince / production of blocks
  • Factory in Stalac / production of blocks
  • Factory in Leskovac / tile production (ECO series)
  • The newest factory in Leskovac / tile production (PRO series)

In the period from 2007 until today, IGM MLADOST records constant growth, development and expansion, during which purchases and construction of new factories were carried out, with large investments in the modernization of equipment and technology with an increase in capacity, range and quality of products.

With the last investment in 2021, the investment cycle was crowned with the construction and commissioning of a new factory, which is one of the most modern in Europe. This factory produces “PRO” roof tiles in the highest (premium) quality. Thanks to the latest and most modern technology implemented in this factory, PRO Tiles have a large format (10 pcs/m2), perfect lines (pressed with gypsum molds) and geometry (each tile is baked – fired separately in the so-called “H” cassettes) and significantly improved technical technology characteristics. With such high performance,

Mladost-PRO roof tiles can now be found in many of the most demanding markets across Europe.”

“MLADOST” është njëri nga prodhuesit më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm të materialit ndërtimor në rajon, një emër i njohur në treg, sinonim i pllakave cilësore të qeramikës dhe blloqeve për muratori dhe konstruksione të mes-katit, të cilët falë cilësisë së tyre kanë gjetur rrugën deri tek përdoruesit e kënaqur edhe në shumë tregje të huaja në Bullgari, Rumani, Shqipëri, Gjermani, Maqedoni, Rusi, Izrael, ..

Kapacitetet prodhuese të kompanisë Mladost janë të sistemuara në 5 fabrika në jug të Serbisë:

  • Fabrika në Malla Pllanë / prodhimi i blloqeve
  • Fabrika në Vllasotince / prodhimi i blloqeve
  • Fabrika në Stalaq / prodhimi i blloqeve
  • Fabrika në Leskoc / prodhimi i tjegullave (seria ECO)
  • Fabrika më e re në Leskoc / prodhimi i tjegullave (seria PRO)

Në periudhën prej vitit 2007 e deri më sot, IGM MLADOST shënon rritje, zhvillim dhe zgjerim të vazhdueshëm, gjatë së cilës janë bërë blerjet dhe ndërtimi i fabrikave të reja, me investime të mëdha në modernizimin e pajisjeve dhe teknologjisë me rritje të kapaciteteve, asortimentit dhe cilësisë së produkteve.

Me investimin e fundit në vitin 2021, cikli i investimeve u kurorëzua me ndërtimin dhe lëshimin në punë të një fabrike të re, e cila radhitet në njëra nga më modernet në Evropë. Në këtë fabrikë prodhohen tjegullat “PRO” të cilësisë më të lartë (Premium). Falë teknologjisë më të fundit dhe moderne të implementuar në këtë fabrikë, tjegullat PRO janë të formatit të madh (10 copë/m2), me linja perfekte (të presuara me kallëpe gipsi) dhe gjeometri (secila tjegullë piqet veçmas në të ashtuquajturat kaseta “H”) dhe karakteristikat teknike teknologjike ndjeshëm të përmirësuara.

Me një performancë kaq të lartë, tjegullat Mladost-PRO tani mund të gjenden në shumë nga tregjet më kërkuese në të gjithë Evropën”.

IGM MLADOST
A: Puškinova bb, 16000 Leskovac, Serbia
P: +381 16 243 073
E: office@mladost.co.rs
mladost.co.rs