Flux technology

Flux technology is a Serbian company that produces top-quality, modern-designed LED lamps. Carefully and continuously, they keep monitoring innovations in science and adapting the production program to market requirements in all segments.

Flux technology is a domestic company that produces LED lamps of top quality and modern design. We carefully and continuously monitor innovations in science and adapt the production program to market requirements in each segment.

Our highly technologically equipped development center, which consists of professional young people, sets us apart from other manufacturers.

The Flux technology company’s products can be classified into the following segments:

  • LED lighting of a wide range and design
  • Power supplies and modules
  • RF control
  • DALI system
  • Specific “retail equipment that also includes lighting elements of furniture

We won the first prize for innovation for our Skyline illuminated shelf at the International Construction Fair 2022.

Products: LED lamps, floodlights and street lamps, industrial reflectors, LED tubes, LED panels, professional and decorative LED luminaries in various sizes, designs and angles of light propagation, LED drivers and other components, DALI systems, RF control, LED power supply

Production capacities: about 20.000 different lamps per month and will be expanded

Export markets: All Ex Yu Republic, Austria, Hungary, Romania, Bulgaria, Czech Republic, Slovakia, Greece, Albania,

Standards and certifications: UKAS management systems 0026, ISOQAR registered

Flux Technology është një kompani vendase që prodhon llamba LED të cilësisë së lartë dhe dizajnit modern. Ne monitorojmë me kujdes dhe vazhdimisht risitë në shkencë dhe e përshtatim programin e prodhimit me kërkesat e tregut në çdo segment.

Ajo që na dallon nga prodhuesit e tjerë është qendra jonë e zhvillimit shumë të pajisur në aspektin teknologjik, që përbëhet nga profesionistë të rinj.

Produktet e kompanisë Flux technology mund të klasifikohen në segmentet e mëposhtme:

  • Ndriçim LED i një game dhe dizajni të gjerë
  • Furnizimet me energji elektrike dhe modulet
  • Kontrolli RF
  • sistemi DALI
  • Pajisje specifike “me pakicë” që përfshijnë edhe elementë ndriçimi të mobileve

Për raftin tonë të ndriçuar në Skyline, e fituam çmimin e parë për inovacion në Panairin Ndërkombëtar të Ndërtimit 2022.
Informacion më të detajuar mund të gjeni në https://fluxtechnology.rs/

Produktet: Llambat LED, reflektorë dhe llamba të rrugës, reflektorët industrialë, tuba LED, panele LED, ndriçues profesional dhe dekorativ LED në madhësi, dizajne dhe kënde të përhapjes së dritës, drejtues LED dhe komponentë të tjerë, sisteme DALI, kontroll RF, furnizim me energji LED

Kapacitetet e prodhimit: rreth 20,000 llamba të ndryshme në muaj që do të zgjerohet

Tregjet e eksportit: Të gjitha ish Republikat e Jugosllavisë, Austria, Hungaria, Rumania, Bullgaria, Republika Çeke, Sllovakia, Greqia, Shqipëria,

Standardet dhe certifikatat: Sistemet e menaxhimit UKAS 0026   ISOQAR i regjistruar

FLUX TECHNOLOGY D.O.O. BATAJNICA
A: Majora Radosavljevića 374A, 11 273   Belgrade, Serbia
P: +381 11 785 84 88
M: +381 62 504 109
E: office@fluxtechnology.rs  marija.janjusevic@fluxtechnology.rs
fluxtechnology.rs