E-BOX logistics

Transport logistics is an area of ​​activity that is responsible for the organization of the delivery of goods when they are moved from the place of production to the place of final consumption along the optimal route for the approved time with the lowest financial costs. E-Box logistic deals with solving the problems of transport companies in the form of advanced software and hardware solutions. . Cost reduction, greater flexibility, scalability, optimal operations and simple procedures have become key in logistics.

Products:  Tolls in Serbia, Tolls abroad, GPS vehicle tracking, VAT refund

Export markets: Turkish, Bulgary, Albania, South Macedonia, Montenegro,

Logjistika e transportit është fusha e veprimtarisë që merret me organizimin e dorëzimit të mallrave kur ato transportohen ato nga vendi i prodhimit deri në vendin e konsumit përfundimtar rrugës optimale, për kohën e miratuar dhe me kostot financiare më të ulëta të mundshme. E-Box logistic merret me zgjidhjen e problemeve të kompanive të transportit me anë të zgjidhjeve të përparuara të softuerit dhe harduerit. Ulja e kostove, rritja e fleksibilitetit, shkallëzimi, operacionet optimale dhe procedurat e thjeshta janë bërë faktorë kyçë në logjistikë.

Products: Taksat rrugore në Serbi, Taksat rrugore jashtë vendit, Gjurimi I automjeteve me GPS, Rimbursimi I TVSH-së

Export markets: Turkish, Bulgary, Albania, South Macedonia, Montenegro,

E-BOX LOGISTICS
A: Veljka Dugoševića 54, 11000 Belgrade, Serbia
M:+381 60 352 2010
E: dejan@e-boxlogistic.net
www.e-boxlogistic.net