DPS Klas Group

In 2004, by purchasing a mill in Platičevo and establishing the company DPS KLAS GROUP in Klenje, the first steps of our development were made. With dedication, governed by our vision of success and inexhaustible ambition for premium quality product and customer’s satisfaction, we have become one of the leading companies in the field of milling and agribusiness.

In 2009, we expanded our production and storage capacities by purchasing former giant in mill industry, the company “Zitoratar” Šabac, where our head offices are placed nowadays. We do business under the name DPS KLAS GROUP Šabac, also known as Mlinska industrija Popović.

We have expanded our field of activity from production of milling products, storage and grain sales, to sales of seeds, mineral fertilizers and plant protection products.
We possess 4 mills in our ownership, 3 dryers for mercantile goods, 11 storage centers, and a distribution center in Belgrade
We employ over 200 people, and cooperate with 5,000 agricultural households all over Mačva and Srem counties.
We are the authorized warehouse for the Republic Directorate for Commodity Reserves.

This status enables us to contract production with registered agricultural households and to be more recognized in the market of Srem and Mačva.

Kompania DPS KLAS GROUP është themeluar në vitin 2004.  Me përkushtim, të udhëhequr nga vizioni i suksesit dhe nga ambicia e pashtershme për cilësi kulmore të prodhimit dhe nga kënaqësia e blerësve, jemi bërë një nga kompanitë lider në fushën e industrisë së bluarjes në mulli dhe të agrobiznesit.

Në vitin 2009, me blerjen e gjigantit të dikurshëm nga fusha e industrisë së mullinjve i zgjerojmë kapacitetet tona prodhuese dhe të depozitimit  “Zhitoratar” Shabac, ku sot gjendet selia jonë. Ne punojmë me emrin “ DPS KLAS GROUP ” Shabac, të njohur edhe si Industria mullisë Popoviq.

Veprimtarinë tonë e zgjerojmë me prodhimin e prodhimeve të mullirit, depozitimin dhe qarkullimin e drithërave në: qarkullimi i mallit të farërave, të plehrave minerale dhe të mjeteve për mbrojtje të bimëve.

Posedojmë: 4 mullinj në pronësi tonën, 3 vende tharjeje për mallra merkantile, 11 qendra depozitimi, qendër shpërndarëse në Beograd.
Punësojmë më tepër se 200 punëtorë, bashkëpunojmë me 5.000 ferma në qarkun e Maçvës dhe Sremit.
Jemi depozitues të autorizuar të Drejtorisë Republikane për rezerva të mallrave.
Me këtë status na është mundësuar që të bëjmë kontrata me fermat bujqësore dhe që të njihemi më tepër në tregun e Sremit dhe të Maçvës.

DPS Klas Group
A: Savska br.8, 15000 Šabac, Serbia
P: +381 15 30 64 90
M: +381 64 85 00 199
E: dejan.gasovic.dps@gmail.com
www.dpsklas.rs