Delta filter

Delta filter is a company founded by two partners Bratislava and Branislav Stefanović in Arilje, a city in western Serbia where it has remained located until now.

It started as a small business in 1999, but rapidly evolved and soon extended its market from Serbia to many countries abroad. In 2008 Delta Filter bought filter manufacturing company named KRON Belgrade and since then they have been operating under the brand named KRON.

The company offers a broad range of products and services, including the production of filtration solutions for air, fuel, oil perforated, deep drawn and stamped metal parts.  In addition to manufacturing, the company is also main distributor of Renner Kompressoren, which is a German company selling compressors for all kinds of applications.

The company’s values are experience, innovation and commitment to customers. A team with more than 20 years of experience is constantly working on improving its knowledge. As clients’ needs are changing and market is getting bigger, the company is adapting and evolving through challenges. Through innovation, Delta Filter generates solutions for customers and raises the bar — both within workplace and throughout the industry, striving to understand customers and give them the best.

Delta Filter’s mission is to constantly work on improving products and services, as well as giving customers best quality products at affordable prices. The company hopes to expand more in the future and take the leadership in manufacturing products in this industry in Europe.

Its vision is to help protect human health through offering filtration solutions for the environment without pollution.

Products/Services: air filters; fuel filters, oil filters, special filters, hydraulics filters, pneumatics filters, filters for vacuum cleaners, pollinators, perforated metal parts, deep drawing metal parts, stamping metal parts
Production capacities: filters -250.000; metal parts- 100.000
Export markets: Germany, Romania, France, Bosnia and Herzegovina, Montenegro
Standards and certifications: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Delta Filter është kompani e themeluar nga dy partnerë – Bratisllav dhe Branimir Stefanoviq në Arilje, qytet në Serbinë Perëndimor, ku kapaciteti prodhues gjendet edhe sot e kësaj dite.

Kompania ka filluar si punëtori e mëvetësishme zejtarësh në vitin 1999, por duke pasur parasysh zgjerimin shpejtë të punës, nga viti 200t5 Delta Filter është regjistruar si SHPK.  Në vitin 2008 e blejnë  repartin e plotë  për prodhimin e filtrave KRON Beograd dhe këtë brend e mbrojnë në Entin për mbrojtje të pronësisë intelektuale. Prej atëherë  ndërmarrja punon me brendin KRON…

Kompania ofron një spektër të gjerë të prodhimeve dhe të shërbimeve duke përfshirë edhe prodhimin e filtrave për vaj, të lëndës djegëse, filtrave hidraulike, pneumatike, të komponentëve metalike  të filtrave si dhe komponentëve që janë fituar nga tërheqjen dhe shtypjen e  fuqishme. Përveç kësaj, kompania është përfaqësues i përgjithshëm i kompanisë Renner Kompressoren, kompanisë gjermane e cila merret me prodhimi ne kompresorëve  dhe solucioneve të ndryshme në lidhje më ajrin e komprimuar.

Si vlera kryesore ata e theksojnë përvojën, inovacionin dhe përkushtimin ndaj blerësve. Me këtë me më tepër se 20 vjet përvojë në mënyrë të vazhdueshme punojnë në avancimin e diturive në këtë fushë. Ashtu siç ndryshojnë  nevojat e klientëve  dhe siç zgjerohet pazari, kompania, zhvillohet dhe adaptohet përmes sfidave të ndryshme e Delta Filter gjen zgjidhje për blerësit  dhe e ngre shkallën e cilësisë si në vendin e rëndomtë të punës ashtu edhe në industrinë e gjithëmbarshme. Ajo bën përpjekje që ta kuptojë blerësin dhe t’ia ofrojë më të mirën

Misioni i kompanisë pasqyrohet në punën konstante  me qëllim të avancimit të prodhimit dhe të shërbimeve duke i ofruar blerësit prodhime të cilësisë më të lartë me çmime të përshtatshme. Ajo shpreson për zgjerim të punës në të ardhmen dhe për marrje të lidershipit në fushën e prodhimit dhe të shitjes së filtrave në tregun evropian.

Vizioni është ndihmë në ruajtje të shëndetit të njerëzve  duke ofruar  shërbime më të mira të filtrimit me qëllim të krijimit të ambientit njerëzor pa ndotje.

Produktet/Shërbimet: Filtra për ajër, Filtra për vaj, filtra për lëndë djegëse, Filtra special, Filtra hidraulik, Fitra pneumatik, filtra për makina thithëse, Komponentë metalike të filtrave, Filtra fryrëse, Pjesë metalike që janë marrë me nxjerrje të thellë, Pjesë metalike të fituara me shtypje të fortë.
Kapacitetet prodhuese: Filtra-250.000, Pjesë metalike- 100.000
Tregjet e eksportit: Gjermania, Rumania, Franca, B e H, Mali i Zi
Standardet dhe certifikatat: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

DELTA FILTER
A: Viktora Zevnika 1, 31230 Arilje, Serbia
P: +381 31 38 92 804
M: +381 69 30 45 554
E: office@deltafilter.co.rs
www.deltafilter.rs