Čabar Plast

A modern family company that exists since 2015, based in Plušec, in Osečina.

Z.R Čabar Plast was founded on July 5, 2013, based in Plužac (Osečina). We are manufacturing plastic products by extrusion winding (plastic tanks, plastic tubes, plastic sewage pipes, sewage sludges and water meters) from polyethylene and polypropylene materials.

What distinguishes us from other manufacturers is the excellent and controlled quality of products at affordable prices. For all our plastic products there is a guarantee that you will use them for many years.

Our products are made exclusively from original raw materials.

Products: Wastewater treatment plants, Fire protection tanks, Septic tanks, Separators of grease and oils, Hydrometric shafts, Plastic horizontal tanks – water tanks, oil tanks, Plastic water tubes, marc, fruits and vegetables.

Production capacities: Several thousand pieces of products annually

Export markets: Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia ,Macedonia ,Kosovo, Romania

Standards and certifications: ISO 9001

Një kompani moderne familjare që ekziston që nga viti 2015, me seli në Plušec, në Ošcinë.

Z.R. Čabar Plast është themeluar më 5 korrik, 2013 me selinë në Pluzhac (Oseçinë). Ne prodhojmë produkte plastike duke i shtrydhur në mënyrë spirale (rezervuarë plastike, tube plastike, gype plastike të kanalizimit, tube për kanalizim dhe ujëmatës) prej materiali polietilen dhe polipropilen.

Ne dallohemi nga prodhuesit e tjerë me cilësinë e shkëlqyer dhe të kontrolluar të produkteve me çmimet e përballueshme. Për të gjitha produktet tona plastike ka garanci që do t’i përdorni për shumë vite që vijnë.

Produktet tona janë bërë vetëm prej materialeve të papërpunuara origjinale.

Export markets: Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia ,Macedonia ,Kosovo, Romania

Standards and certifications: ISO 9001

ČABAR PLAST
A: Plužac bb, 14523 Osečina, Serbia
E: cabarplast@gmail.com