Budimka

Budimka has been a part of ITN Group since November 2019. It is located in the western part of Serbia well known as the region for fruit growing. During the harvest time, Budimka collects from farmers in the region more than 40,000 t of fresh fruit. This “former Yugoslav giant“ has been implementing the latest technology in the factory. Our goal is to keep well known quality and brand name, and to meet modern trends (design, packaging, quality). We possess the HACCP and IFS certificates.

Products: Fruit spreads and preserves – jams, extra jams, low calorie jams, 100% fruit spreads, whole fruit preserves; fruit and vegetable juices and syrups – juices in “Tetra brick“ packaging, nectars in „Tetra brick“ packaging, 100% fruit juices in glass packaging, syrups in glass packaging, fruit compotes, pasteurized vegetables – pasteurized vegetables in glass packaging, pasteurized vegetables in cans,fruit concentrates and purees – fruits concentrates, fruit purees, fruit preps.

Production capacities: annual production capacities: fruit spreads and preserves (jams, extra jams, whole fruit preserves) – 6,000 t, fruits and vegetable juices and syrups – 50,000,000 litres, pasteurized vegetables – 3,000 t, fruit concentrates and purees 5.000 t.

Standards and certifications: HACCP, IFS

Budimka është pjesë e ITN Group që nga nëntori i vitit 2019. Ndodhet në pjesën perëndimore të Serbisë, i njohur si rajon për kultivimin e frutave. Gjatë kohës së vjeljes, Budimk nga fermerët në rajon mbledh më shumë se 40,000 t fruta të freskëta. Ky “ish-gjigant jugosllav” ka zbatuar teknologjinë më të fundit në fabrikë. Qëllimi ynë është të ruajmë cilësinë dhe markën e njohur, si dhe të përmbushim tendencat moderne (dizajn, ambalazh, cilësi). Ne zotërojmë certifikatat HACCP dhe IFS.

Produktet: Reçel dhe konserva frutash – reçel, reçel ekstra, reçel me pak kalori, pure 100% frutash, konserva frutash të plota; Lëngje dhe shurupe frutash dhe perimesh – lëngje në ambalazh “Tetra brick”, nektarë në ambalazh “Tetra brick”, lëngje frutash 100% në ambalazh qelqi, shurupe në ambalazh qelqi, Komposto frutash, perime të pasterizuara – perime të pasterizuara në ambalazh qelqi, perime të pasterizuara në konservë, koncentrate frutash dhe pure  – koncentrate frutash, pure frutash, preparate frutash

Kapacitetet prodhuese: Kapacitetet vjetore prodhuese: reçel dhe konserva frutash (reçel, reçel ekstra, konserva frutash të plota…) – 6000 t, lëngje dhe shurupe frutash dhe perimesh – 50,000,000 litra, perime të pasterizuara – 3,000 t, koncentrate dhe pure frutash 5,000 t.

Standardet dhe certifikatat: HACCP, IFS

BUDIMKA
A:
Zlatiborski put b.b., 31210 Pozega, Serbia
P: +381 11 31 811 591
M: +381 62 412 589
E: jelena.kalinic@budimka.co.rs
www.budimka.co.rs