Bramy

The company “Bramy doo” has built a professional reputation on the foundations of the family company “Braća Miljković” founded in 1978.

The core business of the company is production of men’s and women’s light and heavy garments, as well as uniforms for members of the army, police, security, and etc.

The long-standing presence characterized by top quality, strict respect for delivery deadlines, as well as an extremely professional and correct attitude towards business partners has positioned us in a very important place in the textile industry, which is evidenced by numerous awards received at international fairs.

Products: Men’s and women’s, light and heavy ready-made clothing
Production capacity: 3000 pieces from production programme monthly
Export markets: Croatia, Slovenia, the Republic of Srpska, the Russian Federation
Standards and certifications: Ministry of Defence – Material Resources Sector, Military quality control. According to the requirements of standards: SRPS ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015), SRPS OHSAS 18001:2008 (OHSAS 18001:2007), SRPS ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Ndërmarrja”Bramy doo” ka ndërtuar renome të shkëlqyer profesionale në themelet e ndërmarrjes familjare “Braća Miljković“ të themeluar në vitin 1978.

Veprimtaria themelore e ndërmarrjes është prodhimi  i konfeksionit të lehtë për burra dhe për gra si dhe të veshjes të specializuar të dedikuar për pjesëtarë të ushtrisë, policisë, sigurimit e ngjashëm.

Prania shumëvjeçare e karakterizuar me cilësi kulmore, me respektimin e posaçëm të afateve të dërgimit si dhe të raportit përfundimisht profesional dhe korrekt  ndaj biznes partnerëve, na ka siguruara vend tejet të rëndësishëm në industrinë e tekstilit, për të cilën dëshmojnë edhe çmimet e shumta  në panairet ndërkombëtare.

Prodhime: Konfeksion i lehtë dhe i rëndës burrash dhe grash.
Kapacitete prodhuese: 3000 copë nga programi prodhues në muaj.
Tregjet e eksportit: Kroaci, Slloveni, Republika Serbe, Rusia
Standarde dhe certifikata: Ministria e mbrojtjes – Sektori për resurse materiale, Kontrolli ushtarak i cilësisë. Sipas kërkesave të standardit: SRPS ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015), SRPS OHSAS 18001:2008 (OHSAS 18001:2007), SRPS ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

BRAMY
A: Kruševačka bb, 37230 Aleksandrovac, Serbia
P: +381 37 75 91 90
M: +381 64 85 74 414
E: office@bramy.rs
www.bramy.rs