ART IVAL

Decades of experience, selection of the highest quality raw materials and a constant commitment to perfecting and following all technological and market trends, have made Premier products a symbol of refined and delicious chocolate, intended for true enjoyment.

Using all available resources, knowledge and personal energy, everyone involved in creation, production and development of the Premier brand strives to offer the market the best of chocolate.

Looking to the future, Premier strives to meet all the needs of its loyal customers, including caring for their well-being.

Only the best of nature and Serbian tradition deserves to be part of a brand that is synonymous with delicious, innovative and, for many, irresistible chocolate.

Products/Services: Premium handmade chocolates
Production capacities: 100t/year
Export markets: Montenegro, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Austria, Hungary, Australia
Standards and certifications: HACCP, ISO 22000:2018

Përvoja e dekadave, përzgjedhja e lëndëve të para të cilësisë më të lartë dhe përkushtimi i vazhdueshëm për të përsosur dhe ndjekur të gjitha tendencat teknologjike dhe të tregut, i kanë bërë produktet Premier një simbol të çokollatës së rafinuar dhe të shijshme, të synuar për një kënaqësi të vërtetë.

Duke përdorur të gjitha burimet në dispozicion, njohuritë dhe energjinë personale, të gjithë të përfshirë në krijimin, prodhimin dhe zhvillimin e markës Premier përpiqen t’i ofrojnë tregut më të mirën prej çokollatës.

Duke shikuar në të ardhmen, Premier përpiqet të plotësojë të gjitha nevojat e klientëve të tyre besnikë, përfshirë dhe kujdesin për mirëqenien e tyre.

Vetëm më të mirat e natyrës dhe traditës serbe meritojnë të jenë pjesë e një marke që është sinonim i çokollatës së shijshme, inovative dhe, për shumë, një çokolatë e pa rezistueshme.

Produktet/Shërbimet: Çokollata premium të punuara me dorë
Kapacitetet prodhuese: 100t/vit
Tregjet e eksportit: Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Austria, Hungaria, Australia…
Standardet dhe certifikatat: HACCP, ISO 22000:2018

ART IVAL
A: Autoput za Zagreb 20a, 11283 Belgrade, Serbia
P: +381 11 26 08 300
M: +381 63 48 26 18
E: info@artival.rs
www.premiercokolada.rs