Aleksandar MN

Aleksandar MN is one of the largest companies on the pharmaceutical market. We have been operating successfully for over ten years, and are engaged in the import and distribution of OTC products and medical devices. With our business approach, we strive for the quality and distribution of original products, identical to those on the markets of the USA and Canada. Products we import are known and well accepted all over the world.

We are a proud bearer of the Golden AAA Certificate for Creditworthiness Credit Rating Excellence.

Products/Services: OTC / dietary supplements
Export markets: Montenegro, BiH, Northern Macedonia
Standards and certifications: Golden AAA Certificate for Creditworthiness Credit Rating Excellence.

Aleksandar MN është një nga kompanitë më të mëdha në tregun e farmacisë. Me sukses, mbi dhjetë vjet,  punojmë  dhe merremi me import dhe shpërndarje  të OTC programeve dhe të mjeteve medicinale. Me qasjen tonë të biznesit  luftojmë për cilësi dhe shpërndarje të  prodhimeve origjinale, njëlloj si edhe ë tregjet e SHBA dhe të Kanadasë. Prodhimet që i importojmë janë të njohura dhe të pranuara në mënyrë të shkëlqyeshme  në mbarë botën.

Jemi fitues krenarë të AAA Certifikatës së Artë për shkëlqyesi boniteti.

Prodhime/Shërbime: OTC/ suplemente dietetike
Tregje të eksportit: Mali i Zi, B e H, Maqedonia e Veriut
Standarde dhe certifikata: AAA Certifikatë e Artë për shkëlqyesi boniteti.

Aleksandar MN
A: Tetovska 44, 11000 Belgrade, Serbia
P:  +381 11 78 38 010  ǀ +381 (0) 11/7838-054
E: info@aleksandarmn.com
https://aleksandarmn.com/